ФОТО ГАЛЕРИЈА-КУКЛИЦА (д-р Ивица Милевски, Институт за географија, ПМФ, Скопје)

Прецизна скица-3Д карта на локалитетот Куклица Првични истражувања во летото 1995 година
Истражувања на формите околу Забел во 1999 година Посета со студенти во летото 2004 година
Централната депресија со големите пирамиди, лето 2004 Истиот простор „уреден“ во есента 2004 година
Посета со студенти од Институтот за географија во декември 2004 година Посета со студенти Институтот за географија во декември 2004 година
Истражување со студенти во мај 2008 година Мерења со студенти во мај 2008 година
Ерозијата е посилна на северната страна на пирамидите „Прозорец“-отвор настанат со селективна ерозија

ГЛАВНА СТРАНА