НОВИ СОЗНАНИЈА ЗА ЗЕМЈАНИТЕ ПИРАМИДИ

И СЛИЧНИ ЕРОЗИВНИ ПОЈАВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Куклица

       Тработивиште

                  Конопиште

                              Слив на Петрошница

                                            Мелови